Council For Technical Education and Vocational Training
Skilling Nepal for People's Prosperity

Notice:

NOTICE


छोटो अवधिको सीपमूकल तालीम सम्बन्धी सूचना
प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि सहायता कार्यक्रमको कागजप...
छोटो अवधिको सीपमूकल तालीमको विवरण पेश गर्ने सम्बन्...
WEP कार्यक्रम सम्बन्धमा
स्वः मूल्याङ्कन फाराम भरी पठाउने बारे अत्यन्त जरूर...
सूचना २०७७-१२-१०
अनुदान सहायताका स्वीकृत विवरण २०७७-१२-१०
अपुग कागजात १
Diploma_TSLC Re-totaling Form
सूचना २०७७-१०-५- पुन सूचना
Diploma_प्रस्तावना स्वीकृत गरिएका विद्यालयहरूको वि.
TSLC_प्रस्तावना स्वीकृत गरिएका विद्यालयहरूको विवरण
कागजात अपुग भएका विद्यालयहरूको विवरण
कागजात अपुग भएका विद्यालयहरूको विवरण
प्रस्तावना फाराम(2077-11-17)
छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७७(1
Notice regarding Diploma Level Classified Scholars.
Application Form(2077-10-28)
शहिद नेत्रलाल बहुप्राबिधिक शिक्षालय-सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना
कर्णाली प्रदेश-प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संञ्चालित परिषद्का साझेदारी तथा टेक्स शिक्षालय/विधालयहरूमा कार्यक्रमा संञ्चालन अनुदान पेश फाराम
कर्णाली प्रदेश-प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संञ्चालित परिषद्का साझेदारी तथा टेक्स शिक्षालय/विधालयहरूमा कार्यक्रमा संञ्चालन अनुदान पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
Diploma Level Chhut Exam form Submission Notice
Diploma level exam center Short notice_2079-10-27
Diploma Level Exam Center details notice_2079-10-27
सेवा करार निवेदनको नमूना
सेवा करारमा वैकलपिक उममेदवार सिफारिसको लागि आवदेन माग गरिएको सूचना
लिखित परीक्षाको सूचना प्रकाशित गरिएको बारे
आवेदन फाराम स्वीकृत गरिएको बारे
शहिद नेत्रलाल बहुप्राविधीक शिक्षालय सेवा कारार अन्तिम नतिजा प्रकाशन
Pratical Documents
सीप परीक्षणका लागि Online आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना
Diploma Level II-II & III-II Final Exam Routine
शैक्षिक शत्र २०७९/०८० रजिष्ट्रेशन कार्ड बुझिलिने सम्बन्धमा
स्वःमूल्याङ्कन फाराम भर्ने सम्बन्धमा
डिप्लोमा तथा प्रि-डिप्लोमा तहको बिशेष छात्रवृत्ती कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाका लागि उप-केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना
प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका परिषद्का साझेदारी शिक्षालय/ विद्यालयहरूमा कार्यक्रम संचालन अनुदान प्रस्तावना स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका परिषद्का साझेदारी शिक्षालय/ विद्यालयहरूमा कार्यक्रम संचालन अनुदान प्रस्तावना पेश गरेका शिक्षालय/ विद्यालयलाई अपुग कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
Skill Test Assessor Training Notice
सीप परिक्षण मूल्यांकनकर्ता (Skill Test Assessor) तालीम सञ्चालन सम्बन्धी
प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना
सेवा करारमा वैकल्पिक उमेद्धारहरु सिफारिसको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना
प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका परिषद्का साझेदारी शिक्षालय/ विद्यालयहरूमा कार्यक्रम संचालन अनुदान प्रस्तावना स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका परिषद्का साझेदारी शिक्षालय/ विद्यालयहरूमा कार्यक्रम संचालन अनुदान प्रस्तावना पेश गरेका शिक्षालय/ विद्यालयलाई अपुग कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
स्वःमूल्याङ्कन फाराम भरी बुझाउने सम्बन्धमा
उत्तरपुस्तिका परीक्षण/सम्परीक्षण गर्न विज्ञ आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका परिषद्का साझेदारी शिक्षालय/ विद्यालयहरूमा कार्यक्रम संचालन अनुदान प्रस्तावना स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना
सीप परीक्षा परीक्षण केन्द्र सम्बन्धी सूचना
सेवा करारमा वैकल्पिक उमेद्धारहरु सिफारिसको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना
एक बिषय मौका परीक्षाको आवेदन फाराम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना
सीप परीक्षणका लागि Online आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना
आवश्यक कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना
औधोगिक प्रशिक्षार्थी तालीम(अप्रेन्टिशिप कार्यक्रम) प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा
प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गीकृत(निःशूल्क) समन्धि सूचना
केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना
प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गीकृत निःशूल्क छात्रवृत्ति तर्फको अमिन कार्यक्रमको शैक्षिक संस्थाको ठेगाना परिर्वतन सम्बन्धि सूचना
सीप परीक्षण सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
सीप परीक्षण सञ्चालन परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना
शैक्षिक २०८०/०८१ का लागि डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको वर्गीकृत (निःशूल्क) छात्रवृत्ती तर्फका वैकल्पिक तथा उत्तिर्ण सूचिमा रहेका परीक्षार्थीहरूबाट थप भएका शिक्षण संस्था र कार्यक्रममा भर्नाका लागि निवेदन दिने सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।
शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र तहको कार्यक्रमहरूमा वर्गीकृत(निःशुल्क) छात्रवृत्ति योग्यताक्रम अनुसार भर्नाको लागि सिफारिश सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।
Thap Institute Classified Scholarship Results
शैक्षिक २०८०/०८१ का लागि डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको वर्गीकृत (निःशूल्क) छात्रवृत्ति तर्फका वैकल्पिक तथा उत्तिर्ण सूचिमा रहेका परीक्षार्थीहरूबाट थप भएका शिक्षण संस्था र कार्यक्रममा भर्नाका लागि निवेदन दिने सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।
2080-07-15_Diploma Level First, Second, Third Year & I-II R-B Exam Schedule
Results sheet
शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र तहको कार्यक्रमहरूमा वर्गीकृत(निःशुल्क) छात्रवृत्तिको रित्त सिटहरूमा वैकल्पिक उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रम अनुसार भर्नाको लागि सिफारिश सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना।
क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
सीप परीक्षण मूल्यांकनकर्ता तालिम(Skill Test Assessor) सम्बन्धी आवेदन
सेवा कारार लिने समबन्धी सूचना
सेवा करार फाराम
२०८०।०८।१७-।-कर्णाली प्रदेश- सेवा कारार रोष्टरको लागि सूचना
सेवा करारमा व्यक्ति लिने सम्वन्धि थप सूचना।
सेवा करार दरखास्त फाराम स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना।
सेवा करार व्यक्ति छनोटको सम्पर्क मिति, परीक्षा मिति र परीक्षा केन्द्र तोकिएको सम्बन्धी सूचना।
सेवा कारार नतिजा २०८०
सीप परीक्षण आवेदन फाराम सम्बन्धि सूचना
Skill Test Form
सीप परीक्षण केन्द्र सम्बन्धि सूचना
सेवा करारमा वैकल्पिक उमेद्वारहरु सिफारिसको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना
सेवा करारमा वैकल्पिक उम्मेद्वारहरु सिफारिसको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना
Monitoring Tools
Standard_6
स्वमूल्याङ्कन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना
अनुदान फाराम
अनुदान सम्बन्धि सूचना
सेवा करारको वैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।
पूर्व सिकाईको मान्यता(RPL) परीक्षका लागि Online आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना
सीप परीक्षणका केन्द्र तथा पेशाहरू संशोधन सम्बन्धि सूचना
शैक्षिक सामग्री अनुदान सहयोगको लागि छुट भएका विद्यालयहरूलाई प्रस्तावना फाराम पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना
प्रि–डिप्लोमा तहका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको भाद्र / अश्विन महिनामा सञ्चालित परीक्षाहरुको नियमित तर्फका नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना - २०८१-०१-२७
Career Guidance Training (CGT) सञ्‍चालन हुने सम्वन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना
प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका परिषद्का टेक्स,साझेदारी शिक्षालय/ विद्यालयहरूले कार्यक्रम संचालन अनुदान प्रस्तावना पेश गरेका शिक्षालय/ विद्यालयहरुलाई अपुग कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2081-01-30
प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका साझेदारी/सामुदायिक विद्यालय/शिक्षालयहरूको अनुदान प्रस्तावना स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना(2081-01-30)
अनुदान प्रस्तावना पेश गरेका र बिबिध कारणले छुट हुन गएका शिक्षालय/ विद्यालयहरुलाई अपुग कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
जाजरकोट बहुप्राविधिक शिक्षालयको लागि सेवा करार उम्मेदवार लागि आवेदन सम्बन्धि सुचना
पूर्वाधार अनुगमन दस्तुर जम्मा गर्ने सम्वन्धमा

Copyright © CTEVT 2023. All Right Reserved.Reserved