Council For Technical Education and Vocational Training
Skilling Nepal for People's Prosperity

Notice:

PUBLICATION


स्थलगत परीक्षा सम्मन्वय उपसमिति बैठक भत्ता वितरण भरपाई
शैदान्तिक परीक्षा संचालन खर्च २०७८ चैत्र तथा बैशाख
शैदान्तिक परिक्षा संचालन खर्च विवरण तथा दररेटहरु
प्रिडिप्लोमा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका
स्थलगत परीक्षा सम्मन्वय उपसमिति बैठक भत्ता वितरण भरपाई
शैदान्तिक परीक्षा संचालन खर्च २०७८ चैत्र तथा बैशाख
शैदान्तिक परिक्षा संचालन खर्च विवरण तथा दररेटहरु
प्रिडिप्लोमा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका
APT_प्रस्तावना_फाराम
कर्णाली प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत रहेका शिक्षण संस्थाहरू
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ती वितरण तथा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका २०८१
प्रि-डिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ती वितरण तथा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका ,२०८१

Copyright © CTEVT 2023. All Right Reserved.Reserved