Council For Technical Education and Vocational Training
Skilling Nepal for People's Prosperity

Notice:

NOTICE


छोटो अवधिको सीपमूकल तालीम सम्बन्धी सूचना
प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि सहायता कार्यक्रमको कागजप...
छोटो अवधिको सीपमूकल तालीमको विवरण पेश गर्ने सम्बन्...
WEP कार्यक्रम सम्बन्धमा
स्वः मूल्याङ्कन फाराम भरी पठाउने बारे अत्यन्त जरूर...
सूचना २०७७-१२-१०
अनुदान सहायताका स्वीकृत विवरण २०७७-१२-१०
अपुग कागजात १
Diploma_TSLC Re-totaling Form
सूचना २०७७-१०-५- पुन सूचना
Diploma_प्रस्तावना स्वीकृत गरिएका विद्यालयहरूको वि.
TSLC_प्रस्तावना स्वीकृत गरिएका विद्यालयहरूको विवरण
कागजात अपुग भएका विद्यालयहरूको विवरण
कागजात अपुग भएका विद्यालयहरूको विवरण
प्रस्तावना फाराम(2077-11-17)
छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७७(1
Notice regarding Diploma Level Classified Scholars.
Application Form(2077-10-28)
शहिद नेत्रलाल बहुप्राबिधिक शिक्षालय-सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना
कर्णाली प्रदेश-प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संञ्चालित परिषद्का साझेदारी तथा टेक्स शिक्षालय/विधालयहरूमा कार्यक्रमा संञ्चालन अनुदान पेश फाराम
कर्णाली प्रदेश-प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संञ्चालित परिषद्का साझेदारी तथा टेक्स शिक्षालय/विधालयहरूमा कार्यक्रमा संञ्चालन अनुदान पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
Diploma Level Chhut Exam form Submission Notice
Diploma level exam center Short notice_2079-10-27
Diploma Level Exam Center details notice_2079-10-27
सेवा करार निवेदनको नमूना
सेवा करारमा वैकलपिक उममेदवार सिफारिसको लागि आवदेन माग गरिएको सूचना
लिखित परीक्षाको सूचना प्रकाशित गरिएको बारे
आवेदन फाराम स्वीकृत गरिएको बारे
शहिद नेत्रलाल बहुप्राविधीक शिक्षालय सेवा कारार अन्तिम नतिजा प्रकाशन
Pratical Documents
सीप परीक्षणका लागि Online आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना
Diploma Level II-II & III-II Final Exam Routine
शैक्षिक शत्र २०७९/०८० रजिष्ट्रेशन कार्ड बुझिलिने सम्बन्धमा
स्वःमूल्याङ्कन फाराम भर्ने सम्बन्धमा
डिप्लोमा तथा प्रि-डिप्लोमा तहको बिशेष छात्रवृत्ती कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाका लागि उप-केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना
प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका परिषद्का साझेदारी शिक्षालय/ विद्यालयहरूमा कार्यक्रम संचालन अनुदान प्रस्तावना स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका परिषद्का साझेदारी शिक्षालय/ विद्यालयहरूमा कार्यक्रम संचालन अनुदान प्रस्तावना पेश गरेका शिक्षालय/ विद्यालयलाई अपुग कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
Skill Test Assessor Training Notice
सीप परिक्षण मूल्यांकनकर्ता (Skill Test Assessor) तालीम सञ्चालन सम्बन्धी
प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना
सेवा करारमा वैकल्पिक उमेद्धारहरु सिफारिसको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना
प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका परिषद्का साझेदारी शिक्षालय/ विद्यालयहरूमा कार्यक्रम संचालन अनुदान प्रस्तावना स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका परिषद्का साझेदारी शिक्षालय/ विद्यालयहरूमा कार्यक्रम संचालन अनुदान प्रस्तावना पेश गरेका शिक्षालय/ विद्यालयलाई अपुग कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
स्वःमूल्याङ्कन फाराम भरी बुझाउने सम्बन्धमा
उत्तरपुस्तिका परीक्षण/सम्परीक्षण गर्न विज्ञ आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका परिषद्का साझेदारी शिक्षालय/ विद्यालयहरूमा कार्यक्रम संचालन अनुदान प्रस्तावना स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना
सीप परीक्षा परीक्षण केन्द्र सम्बन्धी सूचना
सेवा करारमा वैकल्पिक उमेद्धारहरु सिफारिसको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना
एक बिषय मौका परीक्षाको आवेदन फाराम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना
सीप परीक्षणका लागि Online आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना
आवश्यक कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना
औधोगिक प्रशिक्षार्थी तालीम(अप्रेन्टिशिप कार्यक्रम) प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा
प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गीकृत(निःशूल्क) समन्धि सूचना
केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना
प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गीकृत निःशूल्क छात्रवृत्ति तर्फको अमिन कार्यक्रमको शैक्षिक संस्थाको ठेगाना परिर्वतन सम्बन्धि सूचना

Copyright © CTEVT 2023. All Right Reserved.Reserved